Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân
1. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân (“Chính Sách”) này quy định cách quản lý Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi, CÔNG TY TNHH MAEDA THIÊN ĐỨC (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” tuỳ thuộc vào ngữ cảnh). Chúng tôi tôn trọng Thông Tin Cá Nhân và quyền riêng tư của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân. Chính Sách này là bổ sung và không thay thế bất kỳ chính sách nào trước đây mà khách hàng có thể đã cho phép trước cho chúng tôi liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của khách hàng, và sự đồng ý của khách hàng là bổ sung cho các quyền mà chúng tôi được quyền thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng. Chính Sách này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có được theo quy định pháp luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng.
2. Thông Tin Cá Nhân
“Thông Tin Cá Nhân” là bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu xác định danh tính của khách hàng, bao gồm: tên, tuổi, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ bưu
phẩm, địa chỉ thư điện tử, số tài khoản và bất kỳ thông tin khác liên quan đến khách hàng được cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc các hình thức tương tác khác giữa khách hàng và chúng tôi, nhưng không bao gồm thông tin liên hệ mà khách hàng đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông. Nếu Thông Tin Cá Nhân đã được chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công bố tại nơi mà có các yêu cầu cụ thể hoặc trường hợp ngoại trừ cho định nghĩa của Thông Tin Cá Nhân, bao gồm Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm, theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu đó theo các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo
vệ thông tin cá nhân.
3. Mục đích và phạm vi thu thập Thông Tin Cá Nhân
Khi khách hàng gửi Thông Tin Cá Nhân thông qua trang web này hoặc đến địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại trang web này, khách hàng được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các Thông Tin Cá Nhân đó theo cách được mô tả trong Chính Sách này. Chúng tôi sẽ, tuỳ thuộc vào pháp luật hiện hành, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng cho các mục đích sau đây:
(a) cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng mong muốn; (b) giúp chúng tôi rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý việc cung cấp và – đến mức độ yêu cầu sử dụng Thông Tin Cá Nhân – nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai, thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu; (c) giao tiếp với khách hàng và phản hồi thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại của khách hàng; (d) cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà
khách hàng có thể quan tâm; Thông Tin Cá Nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuỳ thuộc vào quy định pháp luật, Thông Tin Cá Nhân của khách hàng có thể, tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, được sử dụng, chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba.
4. Chính sách cookie
Chúng tôi sử dụng cookie khi khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, thông tin chúng tôi thu thập bằng cookie được sử dụng trên cơ sở tổng hợp và theo cách không thể nhận dạng.
5. Trang của bên thứ ba
Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, ví dụ như các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của chúng tôi, trừ khi đó là yêu cầu bắt buộc theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi khách hàng đã rời khỏi trang web của chúng tôi, khách hàng nên kiểm tra chính sách riêng tư của các bên thứ ba đó tại các trang web tương ứng của họ để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin thu thập từ khách hàng.
6. Mô-đun của bên thứ ba
Trang web của chúng tôi sử dụng API Google Maps từ Công ty Google. Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng xem Chính Sách Riêng Tư của Google
7. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân
Chỉ có các nhân viên của chúng tôi được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi được phép truy cập Thông Tin Cá Nhân của khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích được nêu ra ở mục 3.
8. Liên hệ với chúng tôi
Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc có thắc mắc liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của khách hàng hoặc khách hàng muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa hồ sơ Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MAEDA THIÊN ĐỨC
Địa chỉ: Phòng WS-01.02, Tầng 2, Tòa nhà Waterina Suites, 38 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

       
HOTLINE: 086 805 4539